THITUS.NL

kritische en soms creatieve gedachtes over religie en levenshouding

water

Thitus.nl; Vrede breder bekeken


Vrede is het ontbreken van oorlog, een status waarvan je zou verwachten dat iedereen dat wil, maar toch ontstaan en bestaan er conflicten, er zijn dus belangen die uitgaan boven de behoefte naar vrede.

We kennen de kwaadwillenden die eigen egoïstische belangen hebben om de vrede in hun voordeel te doorbreken. Maar er zijn ook gerechtvaardigde of sociale motieven van mensen die als belangrijker dan vrede worden beoordeeld.  


Rechten van de mens


Als we kijken naar de Universele Verklaring van de rechten van de mens zien we de zaken die net zo belangrijk of zelfs belangrijker kunnen zijn dan vrede. En die indien ze op grotere schaal bedreigd worden aanleiding kunnen geven tot het verbreken van vrede.  Hieronder worden de belangrijkste genoemd.

Op de pagina mensenrechten vind u een uitgebreidere beschrijving.


Recht op leven,


Als een mens wordt vermoord door een individuele moordenaar is het wel duidelijk. De gedode mens is het slachtoffer en de dader wordt veroordeeld als hij wordt gevonden. Maar wat nu als de dader een overheid is of een grote organisatie? Wat nu als de gedode mens onbedoeld slachtoffer is geworden van acties van overheden of grote organisaties?

Kingslee James Daley, een rapper, poeet en journalist, heeft onder zijn artiestennaam Akala een rap gemaakt als aanklacht tegen de moorden door grote organisaties en overheden. 

Dat bevolkingsgroepen die hieronder lijden hiertegen in opstand komen kan soms ook op begrip rekenen.
Een kort lijstje met voorbeelden:

 • Moord op eigen burgers door Asad in Iran
 • Moord op burgers en strijders door IS
 • Moord op de Mexicaanse studenten
 • Moord op Bosnische moslims in voormalig Joegoslavië
Maar er zijn ook voorbeelden van dood door nalatigheid of desinteresse:
 • Jaarlijks komen er mensen om door luchtvervuiling. Dus als een bedrijf als VW sjoemelt met de waardes en er daardoor dus meer vervuiling wordt veroorzaakt dan de afgesproken limiet, zijn dan de extra doden niet het gevolg van dit bedrijf?
 • Wat moeten we denken van cigarettenfabrikanten die kennis hebben van de gezondheidsrisico's maar toch doorgaan met productie, verkoop en promotie?
Als we op de site van Amnesty International, of milieudefensie kijken, kunnen we voldoende voorbeelden hiervan vinden.
De vraag is dus; op welk moment is het gerechtvaardigd om in opstand te komen en daarmee de vrede te doorbreken?

recht op vrijheid


Het recht op vrijheid is al wat complexer, het is een abstract begrip. Daarom hieronder wat toelichting en praktijkvoorbeelden waar deze bedreigt worden.

 • Fysieke vrijheid; Niemand mag de vrijheid mogen ontnomen, behalve in bepaalde rechtsgeldige situatie en volgens rechtmatige wettelijke procedures.
 • Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn communicatie.
 • Eenieder heeft recht op bescherming van zijn persoonsgegevens.
 • Het recht te huwen en het recht een gezin te stichten worden gewaarborgd volgens de nationale wetten die de uitoefening van deze rechten beheersen.
 • Eenieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst en overtuiging te veranderen en de vrijheid, hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als privé, zijn godsdienst te belijden of zijn overtuiging tot uitdrukking te brengen in erediensten, in onderricht, in de praktische toepassing ervan en in het onderhouden van geboden en voorschriften.
 • Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.
 • Eenieder heeft op alle niveaus, met name op politiek, vakverenigings- en maatschappelijk gebied, het recht op vrijheid van vreedzame vergadering en op vrijheid van vereniging, hetgeen mede omvat eenieders recht, ter bescherming van zijn belangen samen met anderen vakverenigingen op te richten of zich daarbij aan te sluiten.
 • De kunsten en het wetenschappelijk onderzoek zijn vrij. De academische vrijheid wordt geëerbiedigd.
 • 1. Eenieder heeft recht op onderwijs en op toegang tot beroepsopleiding en bijscholing.
  2. Dit recht houdt de mogelijkheid in, verplicht onderwijs kosteloos te volgen.
  3. De vrijheid om met inachtneming van de democratische beginselen instellingen voor onderwijs op te richten en het recht van ouders om zich voor hun kinderen te verzekeren van het onderwijs en de opvoeding die overeenstemmen met hun godsdienstige, hun levensbeschouwelijke en hun opvoedkundige overtuiging, worden geëerbiedigd volgens de nationale wetten die de uitoefening ervan beheersen.
 • Vrijheid van beroep en het recht te werken
 • De vrijheid van ondernemerschap wordt erkend overeenkomstig het recht van de Unie en de nationale wetgevingen en praktijken

De duidelijke praktijkvoorbeelden

Als je op de site van Amnesty International kijkt, zie je voldoende voorbeelden waarin mensen volgens onze maatstaven onrechtvaardig hun mensenrechten worden geschonden en sommigen zelfs gedood worden:


Slavernij is verboden.

Hoewel je zou denken dat dit iets is uit het verleden, blijkt het ook in de huidige staat nog te bestaan. Los van Isis, waar ze vrouwen van overwonnen vijanden als sexslavinnen zien die openlijk misbruikt en verhandeld mogen worden, waren er in 2014 volgens  "The global slavery index"  35,8 miljoen slaven in de wereld.
Zie ook pagina: moderne slavernij

Op de pagina over Kailesh Satyarthi kunnen we lezen dat slavernij door de overheid niet actief wordt bestreden. Kailesh Satyarthi zet zich in voor de bevreiding van slaven en werd hiervoor ook vervolgd, maar kreeg uiteindelijk wel de Nobelprijs voor de Vrede. Hiermee werd dus onderstreept dat de rechten van de mens uitgaan boven de vrede.


Martelen is verboden.

Inmiddels kennen we allemaal de verhalen over de martelpraktijken in landen met totalitaire regimes, bananenrepublieken en natuurlijk ook de VS.

Toen de bevolkingen van Arabische landen in opstad kwamen tegen de praktijken van onderdrukking en marteling werd dit de arabische lente genoemd en konden de opstandelingen rekenen op begrip van de wereld. Maar de mensen die zich verzetten tegen de martelpraktijken van de VS konden vooral in eigen land op weinig begrip rekenen.


Gedachte:

Waarschijnlijk zijn er geen landen waar alle rechten van de mens bij iedere individuele inwoner volledig worden gerespecteerd. Maar pas als het niet respecteren van deze rechten op wat grotere schaal gebeurd en als er een voldoende grote groep hierover verontwaardigd is en deze groep ook de motivatie, samenwerking en kans heeft om zich hiertegen met geweld te verzetten, zal de vrede niet in stand blijven.

Ook op dit gebied zullen mensen een afweging maken tussen de bedreiging die ze zelf ervaren, de sollidariteit die ze voelen met de slachtoffers en de mate waarin de persoonlijke veiligheid wordt bedreigd indien ze in actie komen.  Ook de mate waarin deze aantasting van de rechten als normaal wordt ervaren speelt hierin een rol.

Er is een spanningsveld tussen Vrede en de Rechten van de Mens. Afhankelijk van de persoonlijke visie zal de ene persoon op een bepaald moment in een bepaalde situatie de vrede belangrijker vinden dan bepaalde rechten van een mens, en een andere persoon zal juist die rechten op dat moment in die stuatie belangrijker vinden dan de vrede.Handige links

Dit artikel is tot stand gekomen met informatie van onderstaande bronnen: