THITUS.NL

kritische en soms creatieve gedachtes over religie en levenshouding

water

Wonderen in de Bijbel:

De bijbel staat vol met wonderen. En ook tegenwoordig gebeuren er volop wonderen. Wat is het doel van wonderen?


Genezing van verlamde

Mattheus 9:1 1. En in het schip gegaan zijnde, voer Hij over en kwam in Zijn stad. En ziet, zij brachten tot Hem een geraakte, op een bed liggende. 2. En Jezus, hun geloof ziende, zeide tot den geraakte: Zoon! wees welgemoed; uw zonden zijn u vergeven. 3. En ziet, sommigen der Schriftgeleerden zeiden in zichzelven: Deze lastert God. 4. En Jezus, ziende hun gedachten, zeide: Waarom overdenkt gij kwaad in uw harten? 5. Want wat is lichter te zeggen: De zonden zijn u vergeven? of te zeggen: Sta op en wandel? 6. Doch opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde, de zonden te vergeven (toen zeide Hij tot den geraakte): Sta op, neem uw bed op, en ga heen naar uw huis. 7. En hij opgestaan zijnde, ging heen naar zijn huis. 8. De scharen nu dat ziende, hebben zich verwonderd, en God verheerlijkt, die zodanige macht den mensen gegeven had.

Jezus verricht hier een groot wonder hij geneest een verlamde. Maar waar gaat het hier om? Waarom deed Jezus dit?

Veel gelovigen zullen roepen: omdat hij van de mensen houdt en de mensen wil genezen. Dat is waar, maar toch klopt het niet.

Als je goed leest, zie je dat Jezus in eerste instantie de lamme niet wilde genezen. Hij vergaf hem zijn zonden. De genezing diende alleen om zijn macht te laten zien,als teken voor de schriftgeleerden.


Neon verlichting:

Neon sign

Neon verlichting dient om aandacht ergens op te richten. En dat is nu precies de functie van de wonderen.

Een wonder is de neon verlichting van God. Neon verlichting boven de ingang. Het trekt de aandacht van de toeschouwers. Maar uiteindelijk is het de bedoeling dat we niet buiten naar de verlichting blijven kijken, maar naar binnen gaan. Als we voor de deur staan, kunnen wij zijn boodschap horen. Als we naar binnen gaan, kunnen we zijn liefde ervaren.


Wat zegt Jezus?:

Op een bepaalt moment komt Jezus een blinde man tegen:

Joh 9:2 "En zijn discipelen vroegen Hem en zeiden: Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is? 3 Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd noch zijn ouders, maar de werken Gods moesten in hem openbaar worden."

Hier geeft Jezus heel duidelijk aan, dat de man blind is, zodat Jezus een wonder kon laten zien. Veel vervelende situaties zijn door God gecreëerd om wonderen te kunnen verrichten. Zaken als gebedsgenezing zijn dan ook mogelijk, niet omdat God van gedachte veranderd, of zich door u laat overhalen. Maar omdat het een kans is waarmee God aan u een wonder wil laten zien.


Plagen van Egypte:

Andere wonderen zijn de plagen van Egypte, God moet Egypte teisteren met allerlei vreselijke plagen voordat de farao de Joden laat vertrekken. En zelfs daarna moeten er nog diverse wonderen plaatsvinden om de Joden te redden van de dood.

Waarom deze wonderen?

Het zou voor God een koud kunstje geweest zijn om de farao na het 1e verzoek door de knieen te laten gaan. Maar dat deed hij niet.

Het leger van farao verdronk in de Schelfzee, ook dit was niet nodig, een eenvoudige zandstorm had ook kunnen volstaan om het leger van de farao tegen te houden.

Maar nee, het moest spectaculairder. De hele geschiedenis had nl. helemaal niet tot doel om de Joden te bevrijden. Het doel was om de Joodse Godsdienst een stevig fundament te geven.

Het Joodse volk had jarenlang in vreselijke omstandigheden geleeft, en nu kwam daar een einde aan, niet door het toeval, de goedheid van de farao, of door Mozes, maar door de hand van God! Om dit punt duidelijk te maken, waren heel duidelijke wonderen, heel duidelijke tekenen nodig. Er mocht geen enkel twijfel over bestaan: God en alleen God had het volk bevrijd.

En door die bevrijding, doordat ze duidelijk de macht van God hadden ervaren, was het volk ook in staat om uiteindelijk God als hun God te accepteren. Om de tien geboden te accepteren, om het priesterschap te accepteren. Om te accepteren dat het Joodse volk een bijzonder volk is, een uitverkoren volk. Maar toch was dat niet genoeg. Bij aankomst bij het beloofde land, ging het volk weer de fout in en mochten zij het land niet in. Dit was een straf voor hun ongeloof, maar in feite waren deze 40 jaar noodzakelijk om het volk om te vormen tot een hecht volk met een sterk eigen cultuur en godsdienst. Want na de aankomst in het beloofde land verspreidt het volk zich en daar moest het geloof en de cultuur tegen bestand zijn. Anders zou het volk uiteen vallen en zou de godsdienst verloren gaan.


Huidige wonderen?

Ook tegenwoordig gebeuren er nog wonderen. Wat moeten we geloven?

Iedereen heeft wel eens de verhalen gehoord van mensen die door doktoren opgegeven zijn en daarna bidden om genezing en vervolgens ook echt helemaal genezen. Dergelijke gebeurtenissen maken diepe indruk op de betrokkenen. Velen zullen door dit soort wonderen God ontdekken. Maar let op waar het om gaat! God geneest hen niet omdat zijhet verdient hebben, of omdat ze zo hard gebeden hebben, of omdat er voor gebeden is. God geneest zodat wij zijn macht kunnen zien!


Valse profeten, valse wonderen:

Aan de andere kant zijn er ook "profeten" en gebedsgenezers m/v die voor ons bemiddelen. Velen gaan naar dergelijke genezers om beter te worden. Hier moeten we voorzichtig mee zijn, ieder mens heeft inwendig een behoefte aan God of hoe je het ook wil noemen. Valse profeten zullen deze behoefte willen vullen met wonderen en religieus getinte zaken. De mens is op zoek naar God, en komt thuis met ingestraalde kaartjes en water.

Ook zullen zij proberen tussen u en God te komen staan. Zij zullen u proberen wijs te maken dat zij kontakt met God hebben, of kontakt met iemand uit "die wereld". En dat zij voor u bemiddelen.

Geloof dit niet! U kunt ZELF kontakt hebben met God!

Het kan soms prettig zijn om steun te zoeken bij anderen, bij mensen die misschien meer weten van het geloof. U kunt dan samen bidden, dat is prima. Zodra u merkt dat zij voor u gaan bemiddelen, moet u voorzichtig zijn!


Open 24 uur per dag:

Misschien heeft u de behoefte om zelf een wonder mee te maken. Dan moet ik u teleurstellen, God doet geen wonderen op verzoek. Maar als u echt God wilt ontmoeten dan kan dat wel! God heeft ons beloofd: "Wie zoekt zal vinden, Wie klopt zal worden opengedaan" Dus als u echt oprecht God wilt vinden, dan vindt u hem ook gegarandeerd. Als u denkt, "ik wil God wel vinden maar bestaat hij wel echt?" Dan moet u dit rechtstreeks aan hem voorleggen. U zegt gewoon in een gebed: "Heer laat mij zien dat u bestaat!" Als u dit echt oprecht meent, zult u een teken ontvangen, Maar bedenk wel dat dit niet vrijblijvend is! Als u dit heeft meegemaakt, zal uw leven nooit meer hetzelfde kunnen zijn.