THITUS.NL

kritische en soms creatieve gedachtes over religie en levenshouding

water

Wat is de waarheid?:

Heel veel religies claimen dat zij als enige de echte waarheid kennen. Hoe zeker kunnen we zijn?


Wat zegt Jezus over de waarheid?

Mattheus 11:25; "En Jezus bad dit gebed: "Vader, Heer van hemel en aarde, dank U wel dat U de waarheid hebt verborgen voor wijzen en geleerden. Maar U hebt de waarheid bekendgemaakt aan kleine kinderen."
Jezus zegt dit nadat hij merkt dat hij in veel plaatsen waarin hij geprofeteerd heeft, wordt tegengewerkt door de schriftgeleerden. Deze schriftgeleerden kenden de geschriften buitengewoon goed en waren ongetwijfeld overtuigd van hun eigen waarheid. Jezus ging in tegen deze waarheid en werd daarom door hen afgewezen. 

Om de waarheid te kennen, moet je dus als een kind zijn en open staan voor nieuwe inzichten en nieuwe ideeën.
 


Valt waarheid te bewijzen?

Mattheus 22: 41-46:  "Toen de Farizeeen bijeen waren, vroeg Jezus hun, zeggende: Wat dunkt u van de Christus? Wiens zoon is Hij? Zij zeiden tot Hem: Davids Zoon. Hij zeide tot hen: Hoe kan David Hem dan door de Geest zijn Here noemen , als hij zegt: De Here heeft gezegd tot mijn Here : Zet U aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden onder uw voeten gelegd heb. Indien David Hem dus Here noemt, hoe kan Hij dan zijn zoon zijn? En niemand kon Hem daarop iets antwoorden en evenmin durfde iemand van die dag af Hem meer iets vragen ."

In dit geval gebruikt Jezus de methode van de Farizeeën om met een woordenspel het ongelijk van de tegenstander aan te tonen. Als je het leest, begrijp je dat het natuurlijk een onzinnige beredenering is, maar de teksten uit de geschriften worden letterlijk geciteerd en daarmee was het waarheid en een bewezen waarheid moet je niet met een andere bewezen waarheid bestrijden, want dan stort het fundament onder de beredeneerbaarheid van waarheid in. 

Nu moeten we dus weer terug naar bovengenoemde tekst van Jezus. De waarheid blijft verborgen voor de wijzen die hem met het letterlijk uitleggen van woorden probeerden te beredeneren. 

Hieruit volgt dus dat geen mens zijn waarheid aan de hand van geschriften kan bewijzen.