THITUS.NL

kritische en soms creatieve gedachtes over religie en levenshouding

water

Messiaanse Profetieën

In het Oude testament komen diverse profetieën voor die volgens de Christenen vooruitwijzen naar de komst van Jezus. Hieronder worden de belangrijkste genoemd, aangevuld met een Joodse visie.


Genesis 3:15

En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.

Christenen:

De vloek over de satan, nadat hij de mensen tot zonde had verleid. Het zaad van de vrouw is haar nakomeling: de Gezalfde. Zijn hiel werd beschadigd, toen Hij werd gekruisigd. Maar doordat Christus daar de straf over onze zonden droeg en is opgestaan uit de dood, heeft de satan de macht over de dood verloren. De satan zelf zal definitief worden verslagen na de terugkomst van Jezus naar de aarde.

Joodse visie:

Hier wordt de relatie tussen mens en slang in de oudheid verklaard; De kruipende slang is een gevaar voor de mens, als hij aanvalt, wordt men meestal in het been gebeten. Terwijl de mens de slang dood door hem zijn kop in te slaan met een steen of zo.


Genesis 49:10

De schepter zal van Juda niet genomen worden, noch de staf van zijne voeten, totdat de held komt; en dien zullen de volken aanhangen

Christenen:

Jezus stamt volgens de diverse stamregisters af van Juda. En ook van koning David.

Joodse visie:

In Matheus wordt beschreven dat Jozef de vader is, die afstamt van Juda, en koning David. Maar Jozef is niet de vader, dus is dit niet van toepassing.


Deuteronomium 18:15

Een Profeet, uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de HEERE, uw God, verwekken; naar Hem zult gij horen;

Christenen:

De profeet zou verwijzen naar Jezus.

Hier hoeft geen Joodse visie aan te pas te komen, als je het hoofdstuk leest, zie je dat hier de "aanstelling" van profeten wordt beschreven, en een hulpmiddel om de kwaliteit van profeten te beoordelen.


Psalm 2

De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de HERE en zijn gezalfde ... Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt hen in zijn gramschap: Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Ik wil gewagen van het besluit des HEREN: Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij; Ik heb u heden verwekt.

Christenen:

Profetie opgetekend door David (± 1000 v Chr): De Gezalfde zou de Zoon van God zijn en koning worden. Vervulling: Jezus Christus is de Zoon van God

Joodse visie:

Deze psalm gaat over David, die in strijd is met de Filistijnen. De gezalfde is David zelf, God heeft David tot koning over Israël laten zalven. David is in feite door God benoemt als de koning van het volk van God, dus eigenlijk als de vertegenwoordiger van God.


Psalm 22

2 "Mijn God, mijn God waarom hebt Gij mij verlaten, ..."

:8-9 "Allen, die mij zien, bespotten mij: zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd, zeggende; Hij heeft het op den Heere gewenteld, dat Hij hem nu uithelpe, dat Hij hem redde, dewijl Hij lust aan hem heeft!"

:17 "..een vergadering van boosdoeners heeft mij omgeven: zij hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven."

:27 "Alle einden der aarde zullen het gedenken, en zicht tot den HEERE bekeren; en alle geslachten der heidenen zullen voor Uw aangezicht aanbidden"

Christenen:

De Christenen zien hierin een voorspelling van het lijden van Jezus; het begin wat overeen komt met de uitroep van Jezus zelf aan het kruis, een verklaring van zijn toewijding aan en vertrouwen in God, vervolgens een omschrijving van de situatie, en tenslotte de voorspelling van het Koninkrijk dat door zijn daad zal onstaan. Ook de tekst dat zijn handen en voeten doorboord worden lijkt op de kruisiging te slaan.

Joodse visie:

Dit is een psalm van David; hij beschrijft hier zijn wanhoop, hij roept hier God aan, de enige die hem kan helpen. Hij probeert zelfs een deal met God te maken, hij beloofd dat hij zich in zal zetten  voor God als God hem helpt. (dit doen mensen in nood vaker). 

De tekst over het doorboren van handen en voeten, is volgens de Joodse visie een vertaalfout, er zou staan: "Als een leeuw ..mijn handen en voeten" De exacte bedoeling is speculatie, maar het komt wel overeen met de rest van de psalm waar de bedreiging door de leeuw vaker voorkomt.

Zie de tekst van Eliyasu over dit psalm


Jesaja 9:5:

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Christenen:

Jezus werd als kind geboren, maar werd later als God zelf herkend

Joodse visie: zie hieronder


Jesaja 53:5:

Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem ... bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest ... Daarom zal Ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood, en onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch veler zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft.

Christenen:

Dit is vervuld toen Jezus aan het kruis voor onze zonden stierf

Joodse visie:

Jesaja heeft het niet over Jezus, maar over gelovige Joden in het algemeen die leiden onder hun toeweiding tot God.
Een andere opvatting is dat hier wordt gesproken over het Joodse volk, het probleem hierbij is dat er wordt gesproken over een dood. Mogelijk dat je kan denken aan de "staat Israël" die tenslotte ook weer tot leven is gekomen.


Jeremia 31: 31-34

31 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israel en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken;
32 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de HEERE;
33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israel maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.
34 En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: Kent den HEERE! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken.

Christenen:

Christenen zien hierin een verwijzing naar de terugkeer van Jezus.

Joodse visie:

Dit is met de komst van Jezus niet in vervulling gegaan; er is nog volop behoefte om je naaste over God te vertellen. Dit nieuwe verbond moet dus nog worden afgesloten, en het wordt afgesloten met het huis van Israël! In het Oude Testament staat nergens dat de gezalfde 2x moet komen


Daniël 9:25

Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken; de straten, en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden.
Daniel 9:26 En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hem zelven zijn; en een volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed, en tot het einde toe zal er krijg zijn, en vastelijk besloten verwoestingen.

Christenen:

Met behulp van een omrekening, gebruiken de Christenen dit als bewijs dat de beloofde Messias alleen Jezus kan zijn.

Joodse visie:

De Joden vechten deze omrekening aan en geven een goed alternatieve uitleg voor deze tekst. Op de pagina Joden vs Christendom vindt u hier meer over.


Micha 5:2-8

En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israel, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid.
Daarom zal Hij henlieden overgeven, tot den tijd toe, dat zij, die baren zal, gebaard hebbe; dan zullen de overigen Zijner broederen zich bekeren met de kinderen Israels.
En Hij zal staan, en zal weiden in de kracht des HEEREN, in de hoogheid van den Naam des HEEREN, Zijns Gods, en zij zullen wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden der aarde.
En Deze zal Vrede zijn; wanneer Assur in ons land zal komen, en wanneer hij in onze paleizen zal treden, zo zullen wij tegen hem stellen zeven herders, en acht vorsten uit de mensen.
Die zullen het land van Assur afweiden met het zwaard, en het land van Nimrod in deszelfs ingangen. Alzo zal Hij ons redden van Assur, wanneer dezelve in ons land zal komen, en wanneer hij in onze landpale zal treden.
En Jakobs overblijfsel zal zijn in het midden van vele volken, als een dauw van den HEERE, als droppelen op het kruid, dat naar geen man wacht, noch mensenkinderen verbeidt.
Ja, het overblijfsel van Jakob zal zijn onder de heidenen, in het midden van vele volken, als een leeuw onder de beesten des wouds, als een jonge leeuw onder de schaapskudden; dewelke, wanneer hij doorgaat, zo vertreedt en verscheurt hij, dat niemand redde.
Uw hand zal verhoogd zijn boven uw wederpartijders, en al uw vijanden zullen uitgeroeid worden.

Christenen:

Dit is vervuld door de geboorte van Jezus

Joodse visie:

We zien hier, in het eerste vers van deze messiaanse profetie, dat wanneer de messias komt vanuit Bethlehem, dan zal hij een heerser zijn over Israel. Dat betekent dat hij een koning, of misschien een president, zal zijn, maar in elk geval een gewichtig persoon die heel wat in de melk te brokkelen heeft, en geen rondtrekkende prediker en wonderdokter. We zien ook dat na de komst van de messias de Joodse oorlogen uitgevochten en gewonnen gaan worden. We zien hier een messias die ons fysieke verlossing gaat brengen van aardse vijanden: " Uw hand zal verheven zijn boven uw tegenstanders en al uw vijanden zullen worden uitgeroeid." Dat is duidelijke taal, niet voor meerdere uitleggingen vatbaar.


Meer informatie