THITUS.NL

kritische en soms creatieve gedachtes over religie en levenshouding

water

Waarom moest Jezus sterven aan het kruis?

Neem deze ideeën niet blind aan, maar zoek zelf naar de waarheid.

Ons is beloofd: "Wie zoekt zal vinden"


Eenvoudig antwoord:

Het gangbare antwoord op deze vraag is; Jezus stierf voor onze zonden. Wij mensen zondigen tegen God en moeten daarvoor gestraft worden. Jezus die zelf geen zonde heeft gedaan, heeft met zijn dood de straf in onze plaats ondergaan.

Voor veel mensen is dit antwoord voldoende en dat is prima want er is niets verkeerds aan deze uitleg.

Maar er zijn ook mensen die hier geen genoegen mee kunnen nemen, die blijven vragen, ja maar.. Voor die mensen is dit stukje geschreven in de hoop dat het hen helpt hun antwoorden te vinden.


Vergeven van zonde:

De vaak gestelde vraag is; "Waarom kon God ons niet gewoon vergeven, hij kan toch alles?"

Gaat het wel om de vergeving van zonden? Is het zo dat we erop los mogen leven en dat alles wat we doen vanwege Jezus vergeven wordt? Een soort vader die de straf voor zijn zoon betaald.

Stel dat u een vader bent en uw zoon doet dingen die niet door de beugel kunnen? Als uw zoon dan een bekeuring krijgt, zult u deze wel willen betalen, maar alleen als hij er ook iets van leert. Het leren, daar gaat het eigenlijk om, het betalen van de straf is bijzaak. 

Zo is het ook met God; als hij zo maar alles vergeeft wat doen we dan hier op aarde? We zouden er zonder beperkingen egoïstisch op los kunnen leven. Met de kruisiging van Jezus laat God zien dat het toch wel heel ernstig is met onze zonde.


Offerlam:

Joh 1:29 "Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!"

Er zijn mensen die denken dat Jezus aan God geofferd moest worden aan God. Maar als je goed leest zie je iets anders:

God offert Jezus aan ons!

Markus 14:36 "en zeide: Abba, mijn Vader! u is alles mogelijk. Neem dezen kelk van mij; doch niet wat ik wil, maar wat Gij wilt"
Hier leest u duidelijk dat Jezus zich onderwerpt aan Gods wil. De kruisiging cq het offer komt dus overeen met God's wil.

Lukas 22:20 "Desgelijks ook den drinkbeker na het avondmaal, zeggende: Deze drinkbeker [is] het nieuwe testament in Mijn bloed, hetwelk voor u vergoten wordt."
Het bloed wordt voor u vergoten, d.w.z. dat Jezus aan ons wordt geofferd.

De kruisiging dient om ons te laten inzien dat wij nooit op eigen kracht recht kunnen hebben op toegang tot God. 

Johannes 10:9 "Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden."
Alleen dankzij het offer uit genade kunnen wij bij God komen.


Zonde der wereld

Jezus is gekomen om de zonde der wereld weg te nemen. Wat is de zonde der wereld? De zonde der wereld begint in het paradijs en komt vervolgens in allerlei vormen terug, nl. dat wij mensendenken op eigen kracht aan God gelijk te kunnen worden. In feite plegen wij continu een machtsgreep, wij luisteren niet naar God zijn geboden en willen zelf ons leven besturen.

Joh. 1:33 "En ik kende Hem niet; maar Die mij gezonden heeft, om te dopen met water, Die had mij gezegd: Op Welken gij den Geest zult zien nederdalen, en op Hem blijven, Deze is het, Die met den Heiligen Geest doopt."

Jezus doopt met den Heiligen Geest. Door Jezus krijgen we dus inzicht in God zijn verwachtingen van ons, inzicht in de relatie tussen God en de mens. 


Ander inzicht?

Niet iedereen zal het eens zijn met deze uitleg, maar dat is niet belangrijk. Belangrijk is het besef dat wij het zelf niet voor elkaar krijgen om zonder zonde te leven, maar dat dankzij het offer van Jezus onze zonden vergeven kunnen worden. 


Vergeven:

Als je je gaat realiseren dat wij zoveel zonde doen, en dat wij alleen uit genade mogen leven, wordt het eenvoudiger om anderen ook hun zonden/schulden aan ons te vergeven. En als we anderen kunnen vergeven, kunnen we ook iets milder worden naar ons zelf. Dan hoeven we niet de hele dag met een zware last op onze schouders rond te lopen, want Jezus heeft deze eraf gehaald. En daarmee wordt ook het huidige leven een stuk beter te dragen.