THITUS.NL

kritische en soms creatieve gedachtes over religie en levenshouding

water

Homofilie en het Christendom

 

Kerken en homofilie is vaak een moeilijke combinatie. Je zal hier geen antwoorden vinden, maar punten om over na te denken.


Homofilie en het Nieuwe Testament

Deuteronomium 23:17 "Er zal geen hoer zijn onder de dochteren van Israel; en er zal geen schandjongen zijn onder de zonen van Israel."

Leviticus 18:22 "Bij een manspersoon zult gij niet liggen met vrouwelijke bijligging; dit is een gruwel."

Romeinen 1:27 "En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende."

1 Cor.6:10 "Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beerven."

Dergelijke teksten worden door Christenen vaak als bewijs aangevoerd voor het verwerpen van homofilie. Maar een geloof is niet het naleven van teksten, en de bijbel is niet een opsomming van teksten. In de bijbel kunnen we Gods woord vinden, maar dan moeten we wel de hele bijbel lezen en ons best doen de stukken in hun verband te zien.


De wetboeken in hun verband:

Deuteronomium en Leviticus zijn wetboeken geschreven voor het volk van Israël nadat ze uit Egypte zijn gevoerd.

Vanuit de 70 mensen die ten tijde van Jozef in Egypte kwamen wonen, was een heel volk ontstaan, een volk dat vele jaren zwaar onderdrukt had geleefd, de laatste tijd zelfs als dwangarbeiders. Na de strijd tussen Mozes en Farao, waren de Joden eindelijk vrij en mochten ze Egypte verlaten.

Maar als een volk generaties lang als slaven behandeld is, is het logisch dat de algemene opleiding nihil is. Daarnaast bracht de plotselinge vrijheid ook risico's op ontsporing met zich mee. Maar dit volk moest wel een nieuw land gaan opbouwen, een land waarin het geloof in Jaweh een centrale rol moest spelen. Vandaar dat er drastische maatregelen nodig waren.

Deze drastische maatregelen bestonden uit een strenge en duidelijke wetten. Streng en duidelijk, zodat er voor het laag opgeleide volk geen misverstanden konden zijn. De behoefte aan duidelijkheid leidde er zelfs toe dat alles wat niet duidelijk in een vakje paste afgewezen werd; zelfs het dragen van kleding gemaakt uit 2 verschillende grondstoffen was verboden.

De oude generatie had moeite met deze nieuwe wetten, vandaar dat het volk zelf door de woestijn moest blijven dwalen tot de hele oudere generatie overleden zou zijn. De nieuwe generatie die het beloofde land mocht binnentrekken, was dus van kinds af aan opgevoed met deze nieuwe wetten en konden zo een frisse start maken. Daarnaast konden deze kinderen tijdens hun verblijf in de woestijn een betere algemene opleiding krijgen, zodat zij beter in staat waren zelfstandige sociale structuren op te zetten in het nieuwe land.


Wat staat er in de wet?

Er staat in dat homosexueel handelen verboden is, maar er staat nog veel meer in, bijv. in Leviticus;

 • wetten voor het brandoffer (nu niet meer van toepassing)
 •  wetten voor het spijsoffer (nu niet meer van toepassing)
 •  wetten voor het dankoffer (nu niet meer van toepassing)
 • wetten voor het zondoffer (nu niet meer van toepassing)
 •  wetten voor het schuldoffer (nu niet meer van toepassing)
 •  strafmaat voor diefstal en leugens (nu achterhaald)
 • wetten voor het bereiden van het brandoffer (nu niet meer van toepassing)
 •  wetten over reine en onreine dieren (alleen van toepassing voor Joden)
 •  wetten voor reiniging van kraamvrouwen (kunnen nu als vreemd en discriminerend worden opgevat)
 • 19:9 een deel van de oogst laten staan voor de armen (nu niet meer van toepassing)
 • 19:10 afgevallen oogst laten liggen voor de armen (nu niet meer van toepassing)
 • 19:19 verschillende beesten mogen niet samenwerken (?? nu niet meer van toepassing)
 • 19:19 geen 2 verschillende zaden tegelijk zaaien. (biologisch achterhaald en nu niet meer van toepassing)
 • 19:9 alleen kleding van één grondstof (welke Christen let op de labels van zijn kleding?)
 • 19:20 overspel met een dienstmaagd (slavin) wordt alleen bestraft met geseling i.p.v. de dood bij sex met een vrij iemand. (klasse onderscheid; het zou juist zwaarder bestraft moeten worden!)
 • 19:27 gij zult de hoeken uws hoofd niet rond afscheren .. (wat was dat nu?)
 • 19:18 sex met een ongestelde vrouw leidt tot verbanning (hoor ik nooit iemand over)
 • 21:18-22 kreupelen, blinden, en ander gehandicapten, extreem lange of dwergen mogen niet aan God offeren: want dan ontheiligen zij zijn heiligdom! (discriminatie! wel een tekst die het in de 2e wereldoorlog waarschijnlijk wel aansloeg bij bepaalde groepen)

Kortom een hele rij met regels en wetten waar geen zinnig mens zich nu nog aan zou houden. T.a.v. homofilie wordt ineens een onverzettelijk standpunt ingenomen. Het kan niet anders zijn dat deze selectiviteit het gevolg is van angst voor homofilie of het resultaat van historisch gegroeide "normen".


Wat staat er in de brieven?

Romeinen 1:27 "En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende."

Deze tekst moet in verband gelezen worden. Het beste kunt u Romeinen 1 en 2 helemaal lezen.

In 1:20 "Want zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien" Hier wordt dus verteld dat ieder mens Christen of heiden een besef heeft van God en een besef van goed en kwaad. Vervolgens wordt verteld dat de mensen zich niet naar dit besef luisteren en God niet hebben verheerlijkt.

In 1:24 "Daarom heeft hen God ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkander te onteren." Hier wordt dus aangegeven dat sexuele losbandigheid de straf is voor het niet luisteren naar God. Maar behalve sexuele losbandigheid wordt in 1:29 ook andere straffen genoemd: "Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid; vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid: ...

Boosheid, gierigheid, valt hier dus in dezelfde cattegorie als homofilie. Hoeveel Christenen realiseren zich dat?

Maar dan in 1:31 "Onverstandigen, verbondbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen"

Het lijkt hier dat homofilie verbonden wordt met lust en sex zonder natuurlijke liefde. In veel gevallen zal dit misschien ook zo zijn, maar wat met de oprechte homofiel die gewoon een liefdevolle relatie met één persoon wil opbouwen? Valt die wel in die cattegorie?

Vervolgens gaan we Romeinen 2:1 lezen: "Daarom zijn gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt , die anderen oordeelt; want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelven; want gij die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen."

De tekst in Romeinen 1 en 2 is dus niet geschreven om de homofielen te veroordelen, maar om aan te tonen dat elke mens een zondaar is, en dat wij elkaar niet om onze zonden mogen veroordelen, omdat wij zelf minstens net zo erg zondaar zijn!!

1 Cor. 6:10 "Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beerven."

En vervolgens: 1 Cor.6:11 "En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt geheiligd in den Naam van den Heere Jezus, en door den Geest onzes Gods"

Waar het in deze brief over gaat, is dat de gemeenschap in Korinthe geen eenheid vormt. Onderling hebben ze ruzie en gaan ze naar de rechters om hun gelijk te halen. Paulus vraagt hun of er dan niemand binnen de gemeenschap is die kan bemiddelen of niemand de schulden van de ander kan vergeven. En vervolgens herinnert hij ze er aan dat ze alleen maar geheiligd zijn doordat hun zonden hun vergeven zijn. Met andere woorden: Uw schulden zijn u vergeven, vergeef dus nu ook de schulden van uw broeders.

Door alleen naar 1 Corr 6:10 te wijzen, gebruikt men het voorbeeld als argument. Een omgekeerde redenatie kan dan volgen. Vergelijk: "Als het regent wordt het gras nat" omgekeerd: Als het gras nat is heeft het dus geregend! Deze conclusie is vaak waar, maar kan niet als maatgevend worden gebruikt.


Mijn conclusie:

Homofilie, diefstal, gierigheid, doodslag zijn voorbeelden van zonden, maar dat wil niet zeggen dat het altijd zonde is. In de bijbel worden tenslotte heel wat mensen gedood, zonder dat dit als zonde gezien wordt. In bepaalde gevallen wordt het doden van mensen zelfs gezien als het doen van de wil van God.

Sex uit liefde is toegestaan, sex uit liefdeloze lust hoort kennelijk niet. Liefdevolle homofiele relaties??

Christenen mogen anderen niet veroordelen, want door anderen te veroordelen, veroordeel je jezelf. Je eigen zonden zijn echt niet minder dan die van de ander.