THITUS.NL

kritische en soms creatieve gedachtes over religie en levenshouding

water

De Geschiedenis van het Nieuwe Testament

Het nieuwe Testament gaat over het nieuwe verbond tussen God en de mensen, het is tot stand gekomen door de dood van Jezus aan het kruis. Net als het OT is het Nieuwe Testament een verzameling geselcteerde geschriften. Op deze pagina vindt u informatie hoe deze selectie tot stand is gekomen door de ogen van diverse bronnen.


De schrijvers:

Hoewel Jezus de centrale figuur van het Nieuwe Testament is, heeft Hij zelf nooit iets geschreven. Zijn discipelen waren opgegroeid als arbeiders in een gebied waar alleen hoog opgeleiden konden lezen en schrijven. Onderzoekers zijn het daarom in het algemeen dat de schrijvers onbekenden zijn die de geschriften in de eeuwen na de dood van Jezus hebben geschreven, oorspronkelijk waren bepaalde geschriften anoniem, pas in de 2e eeuw werden de namen van de discipelen er aangeplakt om zo meer waarde aan het document te geven. Daarnaast hebben we nog Paulus die van oorspronkelijke tegenstander later een grondlegger van de Christelijke kerk is geworden. Hij schreef brieven naar diverse nieuwe "Christelijke" gemeenten om hen te corrigeren en de neuzen van de leiders  van deze gemeenten in dezelfde richting te krijgen.


Evangeliën


Synoptische Evangeliën

In de 4 evangeliën, Matheús, Markus, Lucas en Johannes wordt het levensverhaal vanuit verschillende invalshoeken beschreven. Opvallend hierbij is dat de 1e 3, (de synoptische) opvallend vaak gelijk zijn, maar op bepaalde punten fundamenteel verschillen.  Hierdoor denken onderzoekers dat deze schrijver gebruik hebben gemaakt van een gezamelijke bron, een ouder document, dat ze P noemen. De teksten uit P zouden dan onafankelijk van elkaar en zonder elkaar te kennen opnieuw zijn opgeschreven aangevuld met informatie die alleen bij die specifieke schrijver of schrijvers aanwezig was. Een uitgebreidere beschrijving van deze theorie vindt u op wikipedia.

Johannes

Het evangelie van Johannes wijkt sterk af van de vorige drie; hij plaatst de gebeurtenissen in een andere locatie en hecht er andere waarden aan. Het lijkt of het een boek is van een andere religieuze stroming dan de 1e drie.


Handelingen van de Apostelen

Het boek handelingen van de Apostelen wordt toegeschreven aan dezelfde schrijver als die van het evangelie van Lucas. Er zijn deskundigen die denken dat dit een volgeling van Paulus was. Een man die als arts was opgeleid en dus heel erg ontwikkeld was. Het zou verklaren waarom hij schrijft in een stijl gericht op niet Joodse mensen met een soort extra achtergrond informatie.


Brieven van de Apostelen

De boodschap over Jezus was nog geen religie op zich, het was voor een bepaalde groep binnen de Joden gewoon een vernieuwende visie op hun geloof, een nieuwe stroming eigenlijk. Maar omdat de meeste Joden buiten het gebied van Israël woonden, werd deze visie ook actief verspreid via de handelsroutes van het Romeinse rijk, op deze manier ontstonden geloofsgemeentes binnen belangrijke steden in dat gebied. Het "probleem" van deze gemeentes was dat ook niet Joodse mensen zich erbij aansloten. Dit leidde tot conflicten tussen de visie van Paulus en de meer "fundamentalistische" Joden. Omdat Paulus niet overal tegelijk kon zijn stuurde hij brieven om zijn visie te verdedigen.
Algemeen wordt aangenomen dat Paulus, andere apostelen of directe volgers van hen de schrijvers van deze brieven zijn.

Drs. Marco Rotman heeft op de site Bijbelaantekeningen.nl een goede toelichting gegeven over de persoon Paulus en de wereld waarin hij leefde.


Openbaringen

Traditioneel werd aangenomen dat de apostel Johannes deze geschriften op Padmos geschreven zou hebben. Het is een moeilijk boek, dat op allerlei manieren uitgelegd kan worden. Zie Wikipedia.