THITUS.NL

kritische en soms creatieve gedachtes over religie en levenshouding

water

Drie-eenheid:

Veel Christenen geloven in een drie-eenheid, Simpel gezegd dat God bestaat uit 3 delen: De Vader, de Zoon en de Heilige geest. Er zijn ook Christelijke stromingen die dit dogma nadrukkelijk verwerpen als een dwaling. Joden en Moslims zien dit als een grote zonde. Hier vindt u meer informatie waar dit dogma vandaan komt.


Belijdenis van Nicea

Officieel staat in de geloofsbelijdenis van Nicea:

"Ik geloof in één God, den almachtigen Vader, Schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, den eniggeboren Zoon van God, geboren uit den Vader vóór alle eeuwen; God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met den Vader, door Welken alle dingen gemaakt zijn (...) En in den Heiligen Geest, Die Heere is en levend maakt, Die van den Vader en den Zoon uitgaat, Die te zamen met en Vader en den Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt..."

Joden, Moslims en ook andere groepen Christenen hebben hier veel moeite mee, omdat in de bijbel bij herhaling duidelijk wordt gezegd:

Jesaja 44:6  "Zo zegt de Here, de Koning en Verlosser van Israel, de Here der heerscharen: Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God."


Wat zegt de bijbel?

De drie-eenheid wordt niet in de bijbel onderwezen, het is een opvatting die is vastgelegd tijdens een concilie in Nicea. Helaas is dit in strijd met de bijbel. Er staan enkele passages waarin deze drie kanten voorkomen:

1 Joh. 5:7 - "Want drie zijn er, die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord, en de Heilige Geest; en deze drie zijn een." Er zijn theologen die beweren dat dit een latere toevoeging is. In de Lutherse vertaling komt het in ieder geval niet voor. 

Matth. 28:19:“Gaat dan henen, maakt al de volken tot Mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.
Hier worden 3 namen genoemd, maar er staat dus niets over een drieëenheid en ook niet dat ze alledrie God zijn.

Jezus zelf was vrij duidelijk en vertelde bij herhaling dat hij volledig afhankelijk was van God, zijn vader.

Joh. 14:28 “Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb; Ik ga heen en kom tot u. Indien gij Mij liefhadt, zoudt gij u verblijd hebben, omdat Ik tot de Vader ga, want de Vader is meer dan Ik”. 

Men kan vragen: "Als God de vader van Jezus is, dan is hij toch ook een God?" Maar dat klopt niet want God is de vader van ons allen! En wij zijn toch ook niet God? Jezus heeft ons geleerd te bidden:

Mattheus 6:9 "Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd"

Jezus heeft wel goed contact met de vader, door naar Jezus te kijken, kunnen we God leren kennen. Hij is dus een soort afspiegeling van God. Net zoals de maan licht geeft doordat hij het zonlicht weerspiegelt.

Joh. 1:18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.


Waarom een drie-eenheid?

Je kan je afvragen wat het doel is van deze drie-eenheid, waarom was en is dit van belang voor een geloof in God? Persoonlijk zie ik geen enkele noodzaak voor Christenen om vast te houden aan dit niet bijbelse dogma. Behalve dan de bekende angst dat een herziening van een opvatting het hele geloof in twijfel kan trekken. Maar in de huidige tijd worden mensen steeds beter geïnformeerd en kunnen m.i. beter omgaan met een veranderende wereld. Volgens mij is de tijd dan ook rijp om dit dogma te corrigeren.