THITUS.NL

kritische en soms creatieve gedachtes over religie en levenshouding

water

In den beginne..

Sommige mensen nemen de teksten in de bijbel letterlijk, dat is hun goed recht. Anderen waaronder ik, hebben hier moeite mee. De problemen met de letterlijke uitleg beginnen al bij het scheppingsverhaal. Wat zou de betekenis van dit verhaal kunnen zijn. Wat wordt ons hier verteld?

Neem deze ideeën niet blind aan, maar zoek zelf naar de waarheid.

"Wie zoekt zal vinden"


1e scheppingsverhaal

Als u Genesis 1 erbij pakt, kunt u een aantal bijzondere dingen lezen:

Op de eerste dag wordt gesproken over een afgrond. Terwijl pas op de 3e dag de droge aarde geschapen wordt

Op de eerste dag wordt het licht geschapen en de dag en nachtscheiding, terwijl pas op de 4e dag de zon geschapen wordt, die noodzakelijk is voor het dag en nacht onderscheid.

Op de zesde dag worden de mensen (meervoud) geschapen en krijgen zij de opdracht zich te vermenigvuldigen. (dit in schijnbare tegenstelling tot het 2e scheppingsverhaal)


2e scheppingsverhaal

Het 2e scheppingsverhaal wordt beschreven in Genesis 2:

Hierin wordt Adam geschapen in het paradijs. Alleen beseft God dat Adam alleen is en laat hem zoeken naar een hulpje. Adam moet nu alle landdieren en alle vogels een naam geven, Adam doet dit, maar vindt geen geschikt hulpje. Daarom schept God uit Adam alsnog een vrouw.

Er wordt hier niet beschreven hoe lang Adam er over doet om al die dieren een naam te geven, maar zelfs al zou hij het in één dag voor elkaar krijgen, dan lijkt het me toch nog strijdig met het 1e scheppingsverhaal.


evolutie en 1e scheppingsverhaal

De evolutietheorie wordt door velen verworpen omdat hij strijdig zou zijn met de scheppingverhalen.

Het scheppingverhaal gezien door de evolutietheorie zou als volgt kunnen zijn::

Alle materie in het hele universum was verzameld op een punt. Vervolgens kwam de oerknal, hierbij werd alle materie in de vorm van energie uit elkaar geslingerd. Bij het afkoelen van de energie ontstonden de sterrenstelsel, bestaande uit ontelbare sterren en planeten waar onder de zon en de aarde. Door de gunstige ligging van de aarde t.o.v. de zon en de aanwezigheid van water (en zoals pas ontdekt is de maan) kon leven ontstaan, en hieruit ontwikkelde zich door een proces van natuurlijke selectie(een onderdeel van God's schepping), steeds hogere vormen van leven, eencellig, plantaardig, dierlijk, menselijk.

Als we dit vergelijken met het 1e scheppingsverhaal zien we overeenkomsten:

 1. aarde is net gevormd / aarde woest en ledig
 2. aarde komt terecht in een baan om de zon / schepping van het licht
 3. onder invloed van het zonlicht ontstaat een atmosfeer / 2e dag
 4. door het zonlicht, water en de atmosfeer ontstaat leven. / 3e dag
 5. een klimaatsverandering om dierlijk leven mogelijk te maken / 4e dag (zon en sterren worden zichtbaar)
 6. evolutie van dierlijk leven / 5e dag
 7. evolutie van landzoogdieren en ontstaan van de mens / 6e dag

Volgens mij wordt de evolutietheorie bevestigd door de bijbel en de bijbel wordt bevestigd door de evolutietheorie. Het 1e scheppingsverhaal verteld dus de chronologische gang van zaken rond de schepping


Het scheppingsverhaal anders bekeken.

Je kan het scheppingverhaal ook minder letterlijk uitleggen en dan komen er ook verrassende conclusies uit. 

In het begin is er de chaos. Chaos is een situatie, waarin geen logica of lijn is te ontdekken. Als je de wereld leert te begrijpen kan je ook situaties voorspellen en er op in spelen. Het scheppingsverhaal kan je dan ook zien als een voortschrijdend inzicht van de mens waarmee hij de wereld en zijn relatie tot de wereld gaat begrijpen. En zich daarmee onderscheid van de overige zoogdieren die er zijn en dus eigenlijk mens wordt.

De mens leert het volgende te beseffen:

Eerst was er chaos, de mens snapte niets van zijn wereld.

 1. Als eerste leerde de mens het verschil tussen dag en nacht, en dat deze elkaar opvolgden. Als het donker wordt, is het niet het eind van de wereld, maar de mens wist dat er na de nacht weer een nieuwe dag zou komen.
 2. Daarna leerde de mens dat er water is in zeeën en rivieren en dat er water uit de lucht komt. Dit is belangrijk, want water is voor de mens een eerste levensbehoefte. Inzicht in water vergroot de overlevingskans.
 3. Vervolgens leerde de mens dat er droog land is, waar bomen en planten op kunnen groeien. En ze leren de werking van vruchten en zaden
 4. Daarna leerde de mens de zon, maan en sterren kennen. Aan de hand van de standen, konden ze tijd en een jaarindeling maken. Samen met de eerder genoemde kennis van de fauna zijn mensen in staat om landbouw te bedrijven. Voor landbouw heb je nodig: water, land, de juiste zaden en kennis van de jaargetijden. Wanneer moet je zaaien en wanneer oogsten?
 5. Vervolgens zagen ze ook dat er verschil is tussen dieren in het water en dieren in de lucht.
 6. En ook dat er op het land heel veel verschillende dieren leven.
 7. Met al die kennis, kreeg de mens steeds meer mogelijkheden om te overleven in de nu steeds minder chaotische wereld.

Het scheppingsverhaal en wetenschap.

Er komen vanuit de wetenschap diverse feiten die in verband gebracht kunnen worden met het scheppingsverhaal:

Door DNA analyse van de wereldbevolking is aangetoond dat de totale wereldbevolking afstamt van één mens, een Adam, die zich onderscheidde van de andere mensachtigen door een bepaalde nieuwe eigenschap in zijn hersenen. Mogelijk zelfs meer hersenen dan de andere mensachtigen in de omgeving.

Deze opvatting wordt ondersteund door teksten uit de bijbel, waarin gesproken wordt over "anderen". De betere (dominante?) genen van Adam worden overgebracht op het nageslacht. In de bijbel wordt alleen gesproken over mannelijke nakomelingen van Adam, maar dit is dus geen probleem en er hoefde ook geen sprake te zijn van een extreme vorm van inteelt. De eerste mensen konden dus gewoon met de mensachtige vrouwtjes uit de omgeving voor menselijk nageslacht zorgen.:

Baby's geboren laten worden is voor mensen een pijnlijke gebeurtenis, veel meer dan voor veel dieren. En dit komt omdat onze hoofden zo groot zijn. En onze hoofden zijn groter geworden om plaats te maken voor de grotere hoeveelheid hersenen.
Gen1:16 "Na die woorden zei God tegen de vrouw: "Voortaan zul je met veel pijn en moeite kinderen krijgen. Je zult verlangen naar je man en hij zal jouw meester zijn!" 
Er is dus een relatie tussen het mens zijn en de pijn bij de bevallingen, maar omdat de bijbel veel later is geschreven lijkt het waarschijnlijker dat het verhaal is geschreven om de pijn te verklaren of te legitimeren.


schepping vanuit geestelijk opzicht

Voor God is de materiële schepping niet zo van belang, hij wil ons in het scheppingverhaal ook onze status in deze wereld duidelijk maken, vandaar het 2e scheppingsverhaal:

Genesis 2:7

 • De mens is gevormd uit het stof der aarde: Dus lichamelijk zijn wij niets meer of minder dan de rest van de schepping, in het bijzonder de dieren.
 • God heeft in onze neusgaten geblazen den adem des levens: alzo werd de mens tot een levende ziel. Dit is dus het verschil met de dieren, een levende ziel! Er is dus iets niet waarneembaars in ons wat ons onderscheid van de dieren.

Genesis 3:20

 • Onder de dieren vond hij geen hulpe: Hier wordt verduidelijkt dat er onder de dieren geen gelijken zijn, dus er zijn geen dieren met een levende ziel.

Genesis 3:22

 • God maakte van een ribbe van Adam een vrouw: (De ribbe schijnt een vertaalfout te zijn, het gaat om de levensenergie) Hier wordt verduidelijkt dat er alleen uit de mens, andere levende zielen zullen voortkomen. Alles komt voort uit dezelfde bron.

Zondeval

Velen zien de zondeval als een tekortkoming in de schepping van God, of het moment waarop de schepping van God aan scherven gaat. (In mijn ogen is dit een belediging voor zijn almacht)

In Genesis 2:16 lezen we: "maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven"

Sommigen denken dat Adam en Eva voor de zondeval onsterfelijk waren, persoonlijk denk ik dat niet, want er wordt voor de zondeval al gesproken over voortplanting. En voorplanting zonder sterven leidt onherroepelijk tot overbevolking. Ook zou het betekenen dat God geen woord houdt, want Adam en Eva hebben na de zondeval nog heel veel jaren geleefd.

Het kan ook zijn dat het over een geestelijk sterven gaat, waarbij zij door het verwerven van kennis, hun relatie met God kwijtraken. Is dit het geval, wat heeft het leven in het paradijs zonder zondeval dan voor zin? Ook dat betwijfel ik, want pas na de zondeval, wordt gesproken over de boom des levens, waardoor de mens het eeuwige leven kan krijgen. Een boom, waar we desondanks, uit genade, toch nog van mogen eten. (Jezus zei: ik ben de boom des levens)

De conclusie is dat God de "zondeval" heeft ingecalculeerd, dat het een onderdeel is van de schepping van de mens. God heeft de aarde voor ons geschapen als een soort proeftuin. We zijn geschapen, krijgen de kennis van goed en kwaad, en de vrije keuze om te kiezen tussen goed en kwaad. Op deze aarde moeten we tot de conclusie komen dat we nooit voor 100% het goede kunnen doen, dat we voor God altijd tekort zullen schieten, dat we alleen uit genade bij hem mogen komen. En voor die mensen die dit ontdekken, en zich onderwerpen aan hem, wacht een nieuwe wereld, de echte wereld!

Een 2e conclusie, vooral als we kijken naar de uitspraak van Jezus: "Ik ben de boom des levens" is dat het niet om een letterlijke gebeurtenis gaat, maar om een symbolische voorstelling van onze relatie tot God.