THITUS.NL

kritische en soms creatieve gedachtes over religie en levenshouding

water

De Bijbel.

De Bijbel is het belangrijkste boek van de Christenen, sommigen zien het als HET onfeilbare woord van God, anderen zien het als een boek waarin Het woord van God staat, of zien het als een religieus boek waarin ze inspiratie kunnen vinden. Ook zijn er mensen die het als een gruwelijk boek zien dat gebruikt of misbruikt wordt voor verkeerd handelen. En zo zijn er nog meer visies, maar hoe is de bijbel tot stand gekomen? Ook hierover is natuurlijk discussie, het onderstaande moet u daarom zien als een mening.


Opbouw van de Bijbel

De bijbel is eigenlijk niet één boek, maar een verzameling boeken geschreven door vele schrijvers gedurende heel veel eeuwen en met verschillende doelen, uitgangspunten en culturele opvattingen. De verzameling geschriften is ooit geselecteerd uit een veel grotere groep geschriften, de geselecteerde geschriften noemen we de canon van de Bijbel. Je kan de bijbel verdelen in 2 delen: Het Oude en het Nieuwe testament. Testament verwijst hier naar de betekenis "overeenkomst". Je kan zeggen dat God met de dood van Jezus een nieuwe afspraak/overeenkomst/testament met de mensen heeft gemaakt.
Technische details vindt u op Wikipedia

Het oude testament

Het Oude Testament is het eerste gedeelte van de Bijbel. De boeken van het Oude Testament zijn gebaseerd op de Joodse geschriften over de geschiedenis van het Joodse Volk, hun wetten, proza en teksten van profeten:

Wet (Thora in het Jodendom)

Genesis Het scheppingsverhaal en het ontstaan van het Jodendom
Exodus Uittocht uit Egypte
Leviticus De opzet van het priestersysteem en de vorm van de erediensten.
Numeri De tocht door de Woestijn
Deutronomium 2e Wet, gericht op het leven in het beloofde land

Historische boeken

Jozua De militaire verovering van het beloofde land
Richteren Na Jozua ontspoort Israël regelmatig en proberen "Richteren" het volk weer op het goede pad te brengen.
Ruth Tijdens de periode van Richteren is er ook een goede kern waaruit later het koningsschap kan ontstaan.
1 en 2 Samuël Vertelling over de overgang van stammen naar een koningkrijk met Saul en David.
1 en 2 Koningen Geschiedenis van Israël vanaf David tot aan de Babylonische ballingsschap
1 en 2 Kronieken Vertelling over dezelfde periode als Samuël en Koningen, maar dan gezien vanuit religieus standpunt met de nadruk op het priesterschap en de erediesten.
Ezra Periode na de terugkeer uit Balingsschap en de herbouw van de tempel
Nehemia De ervaringen van de landvoogd Nehemia
Esther Esther, een Jodin maar ook een koningin van Perzië vereidelt een plan om de Joden uit te roeien.

Psalmen, poëtische en wijsheidsboeken

Job Het boek Job beschrijft het onbegrip van de mens voor de rechtvaardigheid van God. Ook in deze tijd nog steeds actueel en nuttig bij onbegrip tijdens ellende.
Psalmen Proza dat later op muziek is gezet en in kerken wordt gezongen
Spreuken Wijsheid, adviezen om op een goede manier te leven.
Prediker Salomo de rijke en wijze koning vertelt hier uit eigen ervaring dat rijkdom eigenlijk geen waarde heeft. En hij geeft adviezen voor een zinvol leven.
Hooglied Een boek over liefde, er is verschil van mening of dit gaat over de liefde tussen man en vrouw of dat het een symbolische verwijzing naar een religieuze liefde is.

Boeken van de profeten

De profeten probeerden het volk van Israël telkens weer op het goede pad te krijgen. De volgorde is niet chronologisch.

Jesaja We lezen dat God de geschiedenis bepaalt en dat hij daarbij reageert op het handelen van het Joodse volk.
Jeremia Profetering over de Babylonische ballingschap.
Klaagliederen Het verdriet over de val van Jeruzalem en de ballingschap.
Ezechiël De terugkeer na de ballingschap.
Daniël Toekomstvoorspelling over Gods Koninkrijk en oproep trouw te blijven aan God.
Hosea De ontrouw van het Noorden aan God.
Joël Oproep tot bekering van Juda.
Amos Oproep tot bekering van het Noordelijke rijk.
Obadja Oordeel over Edom, de afstammelingen van Ezou, zoon van Jacob.
Jona Jonas en de vis. Jonas moet van God in Nineve gaan profeteren, maar Jonas durft dit niet echt aan en wordt overtuigd door God.
Micha Voorloper van Jesaja geeft kritiek op de rijken die de armen onderdrukken.
Nahum 140 jaar na Jona, wordt nu de vernietiging van Nineve aangekondigd.
Habakuk Juda wordt gestraft voor hun ongeloof.
Sefanja Oordeel over Jeruzalem.
Haggaï Oproep om de tempel te herbouwen.
Zacharia Tijdgenoot van en vervolg op Haggaï
Maleachi Na de herbouw van de tempel dwalen de mensen en de priesters weer af.

Het nieuwe testament

Het nieuwe testament gaat over de komst van Jezus en de nieuwe afspraak die God met de mensen maakt. In het OT ligt de nadruk op de wetten en het Joodse Volk, in het NT ligt de nadruk op vergeving en alle mensen in de wereld. De strenge God van het OT wordt nu een liefdevolle God.

Evangeliën van

De evangeliën gaan over het leven van Jezus, door verschillende auteurs met verschillende invalshoeken.

Mattheüs Nadruk op vervulling van de profeten.
Markus Nadruk op het lijden en sterven van Jezus, waarbij Petrus een bijzondere rol krijgt en daarmee de basis vormt voor de Paus als leider van de Katholieke kerk.
Lukas Nadruk op vertelling aan niet-Joden.
Johannes Nadruk op de diepere betekenis van het leven en sterven van Jezus.

Historisch boek

Handelingen van de Apostelen Het werk van de discipelen, nu apostelen, na het overlijden van Jezus.

Brieven van Apostelen

Door de verbreiding van het evangelie ontstaan er overal in het Romeinse Rijk "Christelijke" gemeenten. Maar de onderlinge contactmogelijkheden waren beperkt en ze ontwikkelden zich daardoor vaak zelfstandig op een eigen manier. Bovendien waren er allerlei Joodse predikers die het evangelie probeerden terug te brengen tot de wetmatige Joodse opvattingen uit het OT. Iets wat Saulus voor zijn bekerig tot Paulus zelf ook had gedaan. Het was dus vooral een periode met strijd tussen geloven. Met brieven probeert men, meestal Paulus, deze gemeenten op hetzelfde en goede pad te houden.

Romeinen Brief voor de gemeente Rome, met de oproep om niet Joodse bekeerlingen niet de Joodse Wet te laten opleggen.
1+2 Korinthiërs Allerlei adviezen en instructies voor praktische problemen.
Galaten Paulus zijn 1e brief, waarbij het probleem van de onderwerping van niet Joodse bekeerlingen aan de Joodse Wet emotioneel wordt behandeld.
Efeziërs Dit lijkt een algemene brief die aan meerdere gemeenten is verstuurd. Paulus legt uit dat het verschil tussen de rechten van Joden en Niet Joden op het contact met God door Jezus is weggenomen.
Filippenzen Brief van Paulus tijdens zijn gevangenschap aan de gemeente Filippi.
Kolossenzen Brief van Paulus tijdens zijn gevangenschap aan de gemeente Kolosse
1+2 Tessalonicenzen Paulus had zelf in Tessalonici gewerkt, maar moest er vluchten voor de Joodse gemeente.
1+2 Timotheüs Een motivatiebrief van Paulus aan zijn leerling Timotheüs.
Titus Een motivatiebrief van Paulus aan zijn leerling Titus, waarschijnlijk de laatste brief voor hij werd gedood.
Filemon Filemon was een rijk en gelovig man in Kolosse. Een slaaf van hem was gevlucht en door Paulus opgeleid, met deze brief, waarin Paulus benadrukt dat de slaaf een broeder in het geloof is geworden, wordt deze slaaf teruggestuurd naar Filemon.
Hebreeërs De schrijver en de geadresseerde zijn niet bekend.
Jakobus Een brief geschreven door Jakobus
1+2 Petrus Petrus geeft aan dat hij en andere volgelingen het voorbeeld van Jezus zullen volgen en gedood zullen worden voor hun geloof.
1, 2 en 3 Johannes Brieven uit een latere tijd, waarin het geloof vooral wordt bedreigd door de Griekse fylosofie en de Gnostiek.
Judas Judas, de broeder van Jacobus herinnert aan de brieven van Petrus.

Profetisch boek

Openbaring Het boek Openbaring beschrijft de visioenen die Johannes heeft gekregen. Het is een moeilijk boek met erg veel symboliek en beeldtaal.
Veel symboliek is terug te vinden in het Oude Testament, maar er zijn ook veel mensen die de verklaring zoeken in onze huidige tijd.
Het advies is om hier voorzichtig mee om te gaan, een mens kan met deze teksten makkelijk op een dwaalspoor worden gezet.


Geschiedenis van de Bijbel

Zoals we hebben kunnen lezen bestaat de bijbel uit een selectie van geschriften, hoe en wanneer deze tot stand zijn gekomen en wie de schrijvers zijn is veelal niet duidelijk, op de onderliggende pagina's leest u hier meer over:


Meerdere Bijbels

Omdat er altijd over "de Bijbel" wordt gesproken, ontstaat de indruk dat er maar één versie is. Maar dat blijkt niet helemaal waar te zijn. Allerlei Christelijke hebben hun eigen versie van de bijbel met hun eigen aangepaste selectie geschriften en zelfs binnen de geschriften zijn soms tekstuele aanpassingen.

Op Wikipedia, vindt u een overzicht van de geschriften door bepaalde stromingen wel of niet in hun bijbel zijn opgenomen.

U kunt daarbij zien dat er t.a.v. het Nieuwe Testament weinig verschillen zijn. Terwijl er t.a.v. het Oude Testament wel grote verschillen zijn. De Protestant Christelijke kerk lijkt het meest kritisch geweest te zijn m.b.t. de toelating van geschriften.


Bronnen: